Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

 

LSS ska underlätta ett självständigt liv

Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS är en så kallad rättighetslag. Det betyder att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.

Vem omfattas av lagen?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS:

1. Personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Bedömningen av personkrets 1 och 2 görs utifrån den diagnos man har fått.

I personkrets 3 måste funktionsnedsättningen vara så stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet. Det innebär att man inte på egen hand klarar vardagssysslor som att klä på sig, laga mat, förflytta sig, kommunicera med omgivningen, eller andra liknande saker utan behöver hjälp regelbundet under lång tid. Diagnosen, orsaken eller graden av funktionshinder saknar betydelse i bedömning av personkrets 3.

Vem kan söka stöd?

Om man har en funktionsnedsättning och behöver stöd och service enligt LSS måste man själv begära det. Om man är under 15 år eller inte har förmåga att söka själv kan en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära stödet i stället. Man kan också söka stöd genom sitt juridiska ombud.

Vart vänder man sig för att få stöd och service?

Kommunen där man bor har grund- och samordningsansvaret, men det kan variera mellan olika delar av landet. Inom kommunen är det socialnämnden eller motsvarande och dess förvaltning som ansvarar för stödbesluten och stödinsatserna. Vanligtvis har kommunen en eller flera tjänstemän, så kallade LSS-handläggare, som är specialiserade på detta område.

När det gäller personlig assistans delar kommunen och Försäkringskassan på ansvaret. Kommunen har det ekonomiska ansvaret för personlig assistans upp till 20 timmar per vecka. Om man behöver mer än 20 timmar får man assistans genom ett särskilt regelverk i Socialförsäkringsbalken. Man får då assistansersättning och kan själv anställa en eller flera personliga assistenter.

 

 

 

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig