Transparens

Kontaktinformation

Engsjö Assistans AB
Katrinebergsgatan 23 B
504 39 Borås
033-130214
info@engsjo.se

Kontaktpersoner

Christine Engström 0706-47 21 34
Mikael Engström 0723-13 02 14
Anders Roxenius 0723- 13 02 16
Mail: namn@engsjo.se

Basfakta om företaget

Antal kunder: 27 st.
Verksamheten bedrivs mestadels omkring Västra Götaland med enstaka kunder uppåt landet.
Engsjö Assistans erbjuder kunder personlig assistans enligt LSS och enligt 51 kap SFB.
Vi åtar oss att vara anordnare till assistansberättigade personer i alla åldrar, även barn och tillhörande alla tre personkretsar.
Vi bemannar och rekryterar främst inom 25 mils radie från Borås för att kunna vara aktiva i verksamheten med personalmöten och dylikt. För brukare som önskar vara arbetsgivare för sina egna personliga assistenter tar vi uppdrag inom hela landet.

Kvalitet

För oss är kvalitet ett ledord och för att upprätthålla och utveckla det i vår verksamhet har vi på Engsjö assistans arbetat fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har utgått från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg (SOSF 2011:9). 

Vi följer de föresskifter och råd som författats i Socialstyrelsens samt de lagar som de refererar till. För att bedriva verksamheten efter det ledningssystem som beskrivs i SOSF 2011:9 menar man att det ska göras på ett metodiskt sätt och att verksamheten måste bedrivas utifrån hänvisande lagstiftning och gällande riktlinjer. Administrativ personal har det grundläggande ansvaret att ledningssystemet efterföljs och anpassa det till verksamhetens inriktning och omfattning samt bryta ner det till lokala enhetsspecifika rutiner enligt gällande föreskrifter i SOSF 2011:9.
Engsjö Assistans är en IfA-godkänd verksamhet. Med hjälp av dem genomför vi årligen kvantitativa undersökningar i form av enkäter för våra kunder och anställda. Svaren blir ett viktigt underlag i vårt kvalitetsarbete för att ständigt kunna förbättra verksamheten.
För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa kvalitén i verksamheten har vi arbetat fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i vård- och omsorg (SOSF 2011:9).
Ledningssystemet fastställer grundprinciper för ledning av verksamheten och är ett system för att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS på ett metodiskt sätt ska:
• Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
• Identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra kvalitén i verksamheten.
• För varje process utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, ange hur uppgifter är fördelade och hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.
• Fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
Vårt arbete bedrivs utifrån lagstiftning och gällande riktlinjer. Administrativ anställd personal ansvarar vidare för att anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och omfattning och vidare bryta ner det till lokala enhetsspecifika rutiner enligt gällande föreskrifter (SOFS 2011:9).
Engsjö Assistans är en IfA- godkänd verksamhet, här kan ni läsa mer, Assistansval.
Vi genomför årligen enkäter med hjälp av Ifa kvalitetsundersökningar i form av elektroniska enkäter för kunder och anställda. Dessa undersökningar utgör ett viktigt underlag för vår verksamhets kontinuerliga kvalitetsarbete.

Personal på företaget

Anställda i företaget är cirka 120 st, varav 3 är chefer och arbetar med det administrativa arbetet.

Ekonomi

http://www.allabolag.se/5567690697/bokslut

Samarbetspartner

Vi har avtal med Previa företagshälsovård
Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna
Medlemmar i Assistansanordnarna
Ifa-godkända

Ägare och styrelse

Företagsledning:

Christine Engström, verksamhetsansvarig
Mikael Engström, verksamhetsledare
Anders Roxenius verksamhetsledare

Ägare av Engsjö Assistans AB:

Christine Engström
Mikael Engström
Anders Roxenius

För mer information om organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte:

http://www.allabolag.se/5567690697/befattningar

Skriv gärna ner din fråga till oss, så kontaktar vi dig